Discover TEKsystems

Resurser

Choose your language:

Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Hong Kong
India
Ireland
Japan
Netherlands
New Zealand
Singapore
Sweden
United Kingdom
United States

Fallstudier

Fallstudierna som presenteras nedan är bara några exempel på möjligheterna vi kan ge. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Flygbolag

Flyg, flygbolag

Kunden, ett globalt ledande företag för IT-tjänster till flygbolag, behövde uppdatera sin maskinvara på alla anläggningar i USA. Kunden valde att samarbeta med TEKsystems Global Services® tack vare vår flexibilitet och räckvidd, både nationellt och lokalt. TEKsystems tillhandahöll fyra tekniskt ansvariga som reste mellan anläggningarna och de lokala teknikerna från TEKsystems. De ansvariga använde sig av sina erfarenheter på varje anläggning och kunde koordinera processerna på de följande flygplatserna. En projektkoordinator rapporterade sedan status, samordnade resorna och fungerade som eskaleringspunkt för kunden och resurserna från TEKsystems. Teamet från TEKsystems genomförde inventeringar och ersatte och avyttrade fler än 1 500 enheter på 42 flygplatser på sex månader. Inventeringen gav en exakt uppfattning av kundens IT-resurser och TEKsystems lösning på avyttring erbjöd väsentliga kostnadsbesparingar eftersom allt material transporterades till TEKsystems avfallscenter i stället för tillbaka till kundens huvudkontor. Lösningen från TEKsystems gjorde att kunden kunde följa sina kunders tidsplaner med minimala störningar och väsentliga kostnadsbesparingar i jämförelse med andra leverantörer.

Kommunikationer

Telekommunikation, kabeltelekommunikationsleverantör

Ett telekommunikationsföretag behövde en ekonomisk lösning som stöd för .NET-utvecklingen av en spårningsapplikation till kundtjänsten. De vände sig till TEKsystems Global Services®. TEKsystems upprättade ett dedikerat offshoreteam i Bangalore i Indien som skapade förbättringarna och Tier 2-stöd för applikationen med hjälp av Agile-metoden. Tack vare TEKsystems kunde kunden göra kostnadsbesparingar på över 60 procent, öka omfattningen av utvecklingen och minska applikationsfelen med mer än 80 procent.

Försvar

Försvar, försvarsmaterielsleverantör

En ledande försvarsmaterielleverantör fick i uppdrag av USA:s flygvapen att modernisera utrustningen på militärbaser runt om i världen. Det gällde särskilt nätverksutrustningen som närmade sig sitt utgångsdatum och behövde bytas ut på 105 flygbaser och 7 Air National Guard-baser. Leverantören hade själv inte den rätta kompetensen och anlitade TEKsystems Global Services® för bytet av de 112 nätverken. TEKsystems tog hand om undersökningen och rekryteringen av specialiserade fälttekniker som skulle resa till de hemliga platserna och genomföra de komplicerade moderniseringarna. Teamet från TEKsystems installerade nätverksutrustningen på alla baser med minsta möjliga störning för flygvapenpersonalen inom tidsramen på endast åtta månader.

Energi och samhällsservice

Energitjänster, energileverantör

En ledande energileverantör anlitade TEKsystems för utveckling av en egen applikation som skulle låta kommersiella kunder kontrollera sin energiförbrukning i realtid och välja att minska förbrukningen under högtrafik. Med hjälp av Innovationscenter i Montreal i Quebec utvecklade TEKsystems Global Services® en flexibel tjänst med bland annat ASP.NET, Jquery, JavaScript, Silverlight och Sencha. TEKsystems förbättrade applikationens funktionalitet, ändrade användargränssnittet, tog med funktioner för mobiler och skapade en mobilapp för Android och Apple. Mobilappen var en av de första mobillösningarna för minskning av förbrukningen hos kommersiella företag. Kundens uppdragsgivare fick förbrukningsinformation i realtid och möjlighet till automatisk kontroll och kunde på så sätt optimera energiförbrukningen. Det i sin tur ledde till ökad kundnöjdhet och större möjlighet till egna val.

Energitjänster, energiplaneringsföretag

Kunden, ett globalt branschledande företag inom elmätning, behövde en partner med databasexpertis för uppgradering av en gammal Oracle-databas. Själv saknade kunden resurser som kunde genomföra det inom de ekonomiska målen för projektet. TEKsystems Global Services® tog hand om hela projektet, från framtagning av en datamigreringsstrategi till implementering av programvara och kvalitetssäkringskontroller. Arbetet utfördes av en leveransansvarig expert på plats tillsammans med TEKsystems Indien-baserade team bestående av dataarkitekter, utvecklare och testare med specialistkunskaper om Oracle 11g. Vi levererade en kostnadseffektiv lösning som sparade mycket pengar till kunden i samband med att dataarkitekturen flyttades till en robust och flexibel RDBMS-plattform.

Energitjänster, oljeföretag

En ledande oljefältsleverantör anlitade en avdelning inom TEKsystems Global Services® när de behövde stärka sin ekonomiska rapportering och ta fram mobilrapportering för försäljning och ledning. TEKsystems byggde upp en rapporteringsarkitektur med Hyperion Essbase och Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). Kundens prestandaproblem löstes och rapportlayouterna anpassades genom att data hämtades från Hyperion Financial Management via Enterprise Data Warehouse (EDW). Teamet genomförde en SSL-konfiguration och serverinläsning samt tester. TEKsystems implementerade också en lyckad mobil BI-lösning genom att sammanställa komplexa oljefältsrapporter för mobila enheter till en manöverpanel med nyckeltal. Lösningen som TEKsystems levererade gav nyckelcheferna större tillgång till relevant information som ledde till att de kunde fatta snabbare och bättre beslut.

Energitjänster, oljeföretag

Kunden, ett ledande tjänsteföretag i oljefältsbranschen, anlitade en avdelning inom TEKsystems Global Services® för utveckling av en Oracle Fusion-baserad portal som skulle ersätta plattformen för produkternas livscykelkvalitet. Det tidigare systemet som hade utvecklats i ColdFusion var inte tillräckligt flexibelt för att kunna underhållas av företagsanvändarna. TEKsystems levererade en lösning som baserades på Oracle Business Process Management (BPM) via en modell med både onsite- och offshore-alternativ. Vi förenade 12 system och fler än 125 rapporter och gjorde det möjligt för över 20 områden (exempelvis inköpsorder och inleveranser) att använda sig av självbetjäningsanalyser. Den användarvänliga plattformen underlättar det dagliga arbetet: användarna får tillgång till rollbaserade applikationer, de kan granska och hantera affärsprocesser och ta fram rapporter utan att behöva lita till manuell administration. Dessutom har användarna tillgång till uppgifter via mobila enheter. Kunden har nu ett kraftfullt och pålitligt system för kvalitetsmätning av produkterna. Programmet stöddes av Oracle Application Development Framework, Oracle BPM, .NET och SOA/BPEL.

Energitjänster, utvecklare av energiinfrastruktur

Kunden, som är marknadsledande inom utvecklingen av USA:s energiinfrastruktur, tog initiativet till att bygga en oljeledning mellan Alberta i Kanada och Houston, vilket är den största transporten av råolja från Kanada till USA. Kunden anlitade TEKsystems Global Services® för att konstruera ett helautomatiskt applikationsprogram som övervakar förflyttningen av olja genom denna pipeline. Med hjälp av Innovationscenter i Montreal använde TEKsystems en flexibel utvecklingsmetod för att främja samarbete och kommunikation inom affärsenheter, definiera affärsprocesser, utveckla programvara av hög kvalitet och uppfylla kraven i en snäv tidsplan. Applikationen byggdes med Microsoft .NET v 3.5, Visual Studio 2008, Team Foundation Server (TFS), Windows Communication Foundation (WCF) och ASP.NET 2.5.

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster, global finansiell institution

Kunden, en global finansaktör, behövde en migreringsplan och anlitade TEKsystems Global Services®. IT-applikationer och system skulle integreras efter ett förvärv, samtidigt som riskerna för kunderna minimerades. TEKsystems utformade en anpassad lösning som gjorde att kunden kunde granska och förenkla arbetsorderprocessen, rekryteringsprogrammet, teamledningsstrukturen och leveranshanteringen. Det innefattade centralisering av programhanteringen och bättre driftseffektivitet, hantering av rapporter och andra projektkoordineringsaktiviteter samt utveckling av material för utbildning och rekrytering. Kunden minskade tiden för arbetsorder med 90 till 97 procent och genomflödet gick 30 procent snabbare tack vare omstruktureringen av arbetsorderlagringen.

Finansiella tjänster, global finansinstitution

En stor global finansinstitution anlitade TEKsystems Global Services® när de behövde skydd i form av cyberövervakning för hela företaget. På grund av cyberövervakningens rättsliga natur och hur data övervakas och hanteras i olika länder krävde kunden regionalt baserad övervakning både i USA och i Storbritannien. TEKsystems rekryterade och tillhandahöll ett team med säkerhetsanalytiker i Storbritannien som hade omfattande erfarenhet av vilka regler som gäller inom internetövervakning. Teamet från TEKsystems analyserade övervakningsaktiviteterna och resultaten, riskhanteringen, efterlevnaden och rapporteringen. Tack vare samarbetet med TEKsystems kunde kunden använda sina befintliga ramverk för hanterade tjänster för att möta det internationella resursbehovet i förhållande till kraven på branschregler. Det gjorde att de på ett smidigt sätt kunde genomföra de nödvändiga aktiviteterna på flera områden runt om i världen. När uppdraget var slutfört kunde en del av teamet från TEKsystems övergå till heltidsuppdrag hos kunden.

Finansiella tjänster, storbank

En storbank med över 700 kontor behövde kvalitetssäkring och testning för en uppgradering av sin bankkärnplattform. Kundens eget kvalitetsteam saknade erfarenhet av att hantera ett komplicerat projekt med flera leverantörer. TEKsystems Global Services® genomförde kvalitetssäkringen och testningen och kunde därmed validera resultaten. Vi samarbetade också med kundens interna team om ledningen av flerleverantörsprojektet. Kunden använde de tekniska teststrategierna och testutformningarna som TEKsystems utvecklade för att skapa ett bredare testningsprogram för bättre arbetsflöde och snabbare testning. När uppdraget var genomfört anställde kunden flera av TEKsystems resurser på heltid.

Finansiella tjänster, hantering av globala investeringar

Kunden är marknadsledande globalt inom kapitalförvaltning, administration av tillgångar och fonder samt förvaltnings- och bankärenden. Kunden ville förbättra sitt globala fotavtryck och utöka sin marknadsandel på nya globala marknader. Kunden bestämde sig för att använda moderna lösningar för samarbetsteknik i syfte att förbättra sin närvaro och sitt operativa utförande. TEKsystems Global Services® levererade ett dedikerat team med programansvariga och kompetenta resurser som implementerade verktyg för samarbetsteknik. Lösningen var framgångsrik och gav minskade kostnader, ökade personalens effektivitet och hjälpte kunden att få en bättre marknadsposition för fler affärer på framväxande marknader. De tekniker som implementerades var bl.a. videokonferens, VoIP, e-post, snabbmeddelanden, WAN-acceleratorer, SCCM och SharePoint.

Finansiella tjänster, global betalningsleverantör

Ett dotterbolag till en internationell leverantör av betalnings-, rese- och utläggstjänster anlitade TEKsystems Global Services® när de behövde utveckla och testa en handelsportal och en öppen betalningsplattform för handel mellan internationella säljare och köpare. TEKsystems ansvarade för hela utvecklingen av kundens betalningsbearbetningssystem och hanterade resurser på plats i Florida och även i TEKsystems eget Innovationscenter i Montreal i Quebec. Kunden fick hjälp av gå över från en vattenfallsmodell till en agil modell. Plattformen skapades och testades med en felprocent i koden på mindre än en procent när den överlämnades till kunden.

Sjukvård

Sjukvård, sjukvårdsföretag i IT-branschen

Ett sjukvårdsföretag i IT-branschen anlitade TEKsystems Global Services® för en programvaruuppgradering för över 150 vårdkunder. Uppgraderingarna skulle göras under en två- till treårsperiod för att programvaran skulle kunna följa rådande lagar och regler. TEKsystems presenterade en lösning som baserades på rekrytering av resurser, projektledning, utbildning och rapportering. Teamet arbetade med operativsystemen Linux Red Hat 5 och AIX, J2EE-teknikerna och skriptspråk. Efter projektet fick kunden en tioprocentig förbättring av effektiviteten och TEKsystems kunde också minska kundens resursförluster med 33 procent.

Sjukvård, biomedicinskt företag

Kunden, ett världsomspännande biomedicinskt företag, utvecklar produkter och tekniker för avancerad sjukvård runt om i världen. Kunden hade tidigare sin support outsourcad, men vände sig till TEKsystems Global Services® när de inte längre var nöjda med resultaten. TEKsystems presenterade en gemensamt hanterad modell för bättre lösningsgrad och högre kundnöjdhet. De bästa metoderna i branschen anpassades efter de kundspecifika processerna och procedurerna. Det ledde till att antalet ärenden som löstes efter första samtalet ökade med 40 procent, tiden för ett ärende att lösas vid skrivbordssupport minskade med 320 procent och kundnöjdheten ökade med 94 procent.

Informationsteknik

Elektronik, el- och elektronikföretag

Kunden, ett företag i teknik- och elektronikbranschen, behövde implementera nästa generations affärsapplikationer samtidigt som det gamla systemet skulle fungera som vanligt under den långa övergångsperioden. TEKsystems Global Services® tog sig an detta genom att leverera daglig support för ungefär 30 legacyapplikationer, inklusive kundens offertsystem och planeringsprogramvara. TEKsystems team med supportanalytiker satt inte på plats, men de övervakade kundens IT-spårningskö och letade efter problem med de gamla applikationerna. Teamet löste problem på alla nivåer, även rotorsaksanalyser och applikationsförbättringar. Stödet från TEKsystems gjorde att kundens interna personal fick tid att ägna sig åt andra saker och det ledde bland annat till avsevärda besparingar för kunden.

IT, programvaruleverantör

Kunden, ett företag som levererar programvara, tjänster och analyslösningar till juridiska avdelningar och juristbyråer över hela världen, använde en programvaruprodukt som bara gick att använda med Internet Explorer. Kunden insåg att de förlorade möjliga intäkter från kunder som använde andra webbläsare (t.ex. Firefox, Chrome och Safari) och ville modernisera produkternas användargränssnitt för att kunna leverera till fler kunder. Ett team med arkitekter, utvecklare och kvalitetssäkringsanalytiker från TEKsystems Global Services® genomförde en fyra veckor lång utvärdering av kundens befintliga applikation. Utvärderingen ledde till att TEKsystems kunde leda kunden till nödvändiga ändringar. Projektet arbetade med teknik som Microsoft ASP.NET, C#, SQL Server, Javascript, HTML 5 och CSS 3.

Juridik

Juridik, internationell advokatbyrå

Kunden, en internationell advokatbyrå som tillhandahåller juridisk hjälp inom en rad områden, anlitade TEKsystems Global Services® till uppgraderingen av Windows® 7 på över 1 600 datorer via ett CDTS-program (tjänster för koordinerad installation). Vårt CDTS-erbjudande gav kunden expertis när det gällde resurser, processer, logistik och leveransadministration och allt levererades och slutfördes på tid och budget. Tack vare ett nära samarbete kunde kunden behålla kontrollen över projektet och samtidigt lita på TEKsystems när det kom till genomförandet.

Juridik, internationell advokatbyrå

Kunden är en advokatbyrå med kontor i USA, Europa och Asien. Inriktningen ligger på immateriell egendom, rättstvister/strider, förvaltnings- och myndighetsärenden, säkerhet och affärshändelser. Kunden behövde byta ut ungefär 2 400 datorer som närmade sig slutet av leasingavtalet. Man ville även uppgradera ytterligare 600 datorer till bättre prestanda. Kunden behövde en IT-servicepartner som kunde leverera tillförlitliga och kompetenta resurser, logistik- och personalhantering för resurserna samt avskrivning av tillgångar och uppgraderingssupport – därför anlitade man TEKsystems Global Services®. TEKsystems levererade en CDTS-lösning (Coordinated Deployment Team Services) som underlättade avskrivningen av tillgångar och uppgraderingen av datorer på alla projektplatser.

Hantverkstjänster

Anläggningstjänster, tjänstleverantör

När en av världens största leverantörer av anläggningstjänster skulle integrera sina programvaruapplikationer och processer med hjälp av webMethods 8.0 anlitade de en avdelning på TEKsystems Global Services®. TEKsystems är servicepartner till Software AG som utvecklar webMethods. Tack vare det har TEKsystems omfattande kunskap om implementering, support och optimering av verktyget. Teamet från TEKsystems gav support till applikationerna och infrastrukturen för att kunna ta webMethods i drift och skapa anpassade förbättringar i gränssnittet till webMethods. Efter implementering fortsatte teamet leverera driftsupport, inklusive felhantering, filbearbetning och förfrågningar om utvecklingsförbättringar.

Tillverkning

Tillverkning, bildprodukttillverkare

Ett världsledande företag inom bildproduktion anlitade en avdelning inom TEKsystems Global Services® som stöd när Europakontoret skulle implementera design och strategi för en ny BI-plattform. TEKsystems satte i gång genom att träffa olika användare i hela organisationen för att förstå och samla ihop kundens krav. Nästa steg var att genomföra en systemanalys, skapa rapportkrav, utveckla rollbaserade instrumentpaneler och modeller och rapporter för användargränssnittet. Till det använde TEKsystems ett värdeprioriteringssystem som stöd för kundens beslut när det gällde funktionsfördelar i förhållande till implementeringskostnader. TEKsystems strategiska implementeringsdesign förberedde kunden för en grundlig, effektiv och framgångsrik implementering. Tekniker som användes i projektet var Oracle E-Business Suite 11.5.8, en molnbaserad talangapplikation, Oracle Discoverer reporting, Oracle BI Applications, Oracle BI Enterprise Edition 11g och Oracle CEMIS.

Tjänster för detaljhandel

Detaljhandel, snabbköpskedja

En ledande snabbköpskedja i Storbritannien anlitade TEKsystems Global Services® till implementeringen av Oracle Business Intelligence Applications Process Manufacturing, Inventory och Cost Analytics och även till utvecklingen av anpassade rapporter i Manufacturing, Procurement och Financial. TEKsystems implementerade programsviten och anpassade instrumentpanelerna som komplement till OBIA-processfunktionerna. Alla standardrapporterna i Oracle BI-applikationerna användes, vilket visar hur användbar produkten är. Implementeringen ledde till att kunden fick tillgång till praktisk kunskap om lagerstyrning och hur viktig tillverkningsprocessen är. Tack vare den här kunskapen kunde kunden effektivisera distributionskedjan eftersom kunden kunde råda sina leverantörer till intelligenta produktionsändringar och bättre planering. Tekniker som användes i projektet var Oracle Database, Informatica 8.6, DAC, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) och OEB R12.1.1.